Modify

Opened 4 years ago

Closed 21 months ago

#8198 closed defect (wontfix)

logowanie?

Reported by: yecril71pl Owned by: wist
Priority: normal Component: TracPolishTranslation
Severity: normal Keywords:
Cc: Trac Release: 0.11

Description

"Logowanie" ma dwa różne znaczenia: uwierzytelnienie i protokołowanie. Nie mówiąc już o tym, że samo słowo jest paskudne. Uprzejmie proszę usunięcie go z tłumaczeń.
(#L737: "Protokół")

Attachments (0)

Change History (1)

comment:1 Changed 21 months ago by rjollos

  • Resolution set to wontfix
  • Status changed from new to closed

Deprecated. See Trac 0.12 if you need a translation.

Add Comment

Modify Ticket

Action
as closed .
as The resolution will be set. Next status will be 'closed'.
to The owner will be changed from wist. Next status will be 'closed'.
The resolution will be deleted. Next status will be 'reopened'.
Author


E-mail address and user name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.