Modify

Opened 6 years ago

Closed 4 years ago

#8198 closed defect (wontfix)

logowanie?

Reported by: Christopher Yeleighton Owned by: wist
Priority: normal Component: TracPolishTranslation
Severity: normal Keywords:
Cc: Trac Release: 0.11

Description

"Logowanie" ma dwa różne znaczenia: uwierzytelnienie i protokołowanie. Nie mówiąc już o tym, że samo słowo jest paskudne. Uprzejmie proszę usunięcie go z tłumaczeń. (#L737: "Protokół")

Attachments (0)

Change History (1)

comment:1 Changed 4 years ago by Ryan J Ollos

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Deprecated. See Trac 0.12 if you need a translation.

Modify Ticket

Change Properties
Set your email in Preferences
Action
as closed The owner will remain wist.
The resolution will be deleted. Next status will be 'reopened'.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.